วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางสาคร รวมธรรม) หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส (นางสุข เงินประมวล) หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด โดยทำการเปลี่ยนท่อเหล็กส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและกิจการสภาฯ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดหาป้ายโครงการบ้านสวย เมืองสุข ปี 2561 ขนาด 2.4x1.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย ,ป้ายโครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ขนาด 3x1.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ,ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ขนาด 3x1.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0014 ,416-53-0016 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน เลขครุภัณฑ์ 054-56-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและกิจการสภาฯ จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ,อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม และน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมเดินรณรงค์ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 จำนวน 120 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง