วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0022 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้บุนวม เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเเภท โต๊ะเหล็กเอนกประสงค์ขาพับ เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส(นางกาญจนา ทองวิไล) หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส (นายทองมี กระดุมพล)หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส (นางสัมฤทธิ์ ประสารวงษ์) หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส (นางสมภาร ศรีศิลป์) หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส (นางนาง สุขใจ) หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส (นางจันทร์ฉาย บังละคร) หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส (นางคำเลี่ยม จวนชัยภูมิ) หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง