วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสมุนไพรไล่ยุง ตามโครงการอบรมสมุนไพรไล่ยุง ประจำปี 2561 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการฝึกอบรมเครือข่ายทีมช่วยเหลือคนจมน้ำและป็นวิทยากร ครู ข จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถไถเกรดฝังกลบขยะที่สาธารณะ สถานที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย โดยทำการเปลี่ยนท่อเหล็กส่งน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาป้ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ขนาด 2x1.5 ซม. จำนวน 1 ป้าย ,ป้ายหล่อเทียนพรรษาโครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ขนาด 3x2 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำพิธีหล่อและถวายเทียน ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียน เข้าพรรษา ประจำปี 2561 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่ม 20 ลิตร เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่7 บ้านหนองมะกุด โดยทำการเปลี่ยนท่อเหล็กส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง