วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมการบริหารงาน อปท.อย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์และรองรับเข้าสู่ อปท.4.0 และแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ฯลฯ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมอมรพันธ์วิลล่า อ.แกลง จ.ระยอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมสมุนไพรไล่ยุง ประจำปี 2561 ขนาด 2.40 x 1.20 เมตร ,สติ๊กเกอร์ จำนวน 15 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมสมุนไพรไล่ยุง ประจำปี 2561 จำนวน 72 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาป้ายโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขนาด 7x1.20 เมตร จำนวน 1ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุ บ้านจำรุง หมู่ที่7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อซีเมนต์ใยหินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเครือข่ายทีมช่วยเหลือคนจมน้ำและเป็นวิทยากร ครู ข จำนวน 130 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาป้ายโครงการฝึกอบรมเครือข่ายทีมช่วยเหลือคนจมน้ำและเป็นวิทยากร ครู ข ขนาด 3x1.95 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมแพสูบน้ำโดยการเปลี่ยนสายไฟสถานีสูบน้ำ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง