วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมโน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0019 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท ไมล์โครโฟน ,ขาตั้งไมล์ยาว เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (จากบ้านนางสงวน-บ้านนายสีรวย) หมู่ที่9 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (จากบ้านนางทองยุ่น - สามแยก) หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (จากบ้านนางทองจันทร์-บ้านนายมานิตย์) หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (จากบ้านนางเชวง-บ้านนางสมภาร) หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (จากบ้านนายสุเนตร-บ้านนางสายยล) หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (จากบ้านนายสุวรรณ - บ้านนางแก้วมณี) หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาป้ายโครงการฝึกอบรมการบริหารงาน อปท.อย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์และรองรับเข้าสู่ อปท.4.0 และปแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตในการปฎิบัติงาน ฯลฯ ประจำปี 2561 ขนาด 3x1.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง