วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาป้ายโครงการอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากผักตับชวาเพื่อปรับปรุงดิน ขนาด 12.40 x 1.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มีภาวะอ้วนลงพุง เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาเพื่อปรับปรุงดิน จำนวน 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มีภาวะอ้วนลงพุง เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปี 2561 จำนวน 85 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาวัสดุประกอบการอบรม ตามโครงการอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาเพื่อปรับปรุงดิน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน และอาหารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อซีเมนต์ใยหินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันดินริมฝั่งแม่น้ำชี หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง