วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2,4 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 18 รายการ 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง