วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะประชุมสภา ไม้เนื้อแข็ง เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 11,726 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โพรเดี้ยม (แท่นกล่าวรายงาน)เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง บค 1153 ชย จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-45-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง