วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขัน ตกแต่ง จัดสถานที่ ,เครื่องเสียง 2 วัน , ค่าดุริยางค์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้นักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 216 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ขนาด 4 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย ,ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ขนาด 2 x 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย ,ป้ายสี แบบถือเดี่ยว จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องดื่ม,อาหารว่าง,น้ำดื่ม,ผ้าเย็น ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย (จากบ้านนางใจ-บ้านนางหนูหลั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายแสง-บ้านนางบัวไข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายบุญส่ง-บ้านนายเริ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายสุวรรณ-บ้านนางแก้วมณี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายสุวัตน์-บ้านนายกฤษดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง