วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมผิวถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 1,9 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเกรดปรับแต่งถนนลูกรังภายในตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล ,อุปกรณ์กีฬา ,เวชภัณฑ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง