วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาป้ายโครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขนาด 2.4 x1.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย,ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ ขนาด 2.00x1.00 เมตร จำนวน 12 ป้าย ,ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขนาด 4.00 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ประกอบด้วย ) ไม้ไผ่ 20 ลำ,ถุงขยะอย่างเหนียว 3,000 ถุง,เชือก 20 ม้วน,ลวดแข็ง 15 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ,ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 256 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาด 6 x 3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
เหมาจัดหาป้ายโครงการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ฯลฯ ขนาด 3x1.4 เมตร
8  ม.ค. 2562
จ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ฯ ขนาด 3x1.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ฯลฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง