วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อให้ในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน และอาหารห้องประชุม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้ ,โต๊ะเหล็ก ,ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานเลื่อน เพื่อใช้สำหรับกิจการของกองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อใช้สำหรับกิจการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เหล็กบานแบบ 2 บาน เพื่อใช้สำหรับกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 ,เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อใช้สำหรับกิจการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่อปริ้นเตอร์ เพื่อใช้สำหรับกิจการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา,อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างเหมาพ่นสีทำสัญลักษณ์ถังขยะ ตามโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง