วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม 20 ลิตร เพื่อบริการประชาชนในสำนักงาน จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เพื่อใช้ในกิจการของกองการศึกษา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เต็นท์ผ้าใบ เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง