วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เพื่อใช้ในกิจการของกองการศึกษา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เต็นท์ผ้าใบ เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้พลาสติก ,โต๊ะหมู่บูชา ,เก้าอี้ทำงาน เพื่อใช้สำหรับกิจการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา (จากบ้านนายฉลอง-บ้านทางโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา (จากบ้านนางมานิตย์-บ้านนายรวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง