วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการสัตย์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ปาร์ริชั่นครึ่งกระจกลาย เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงจัดกิจกรรมประเพณ๊วันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำอบ น้ำหอม ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาด 5 เมตร x 2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม,อาหารว่าง, น้ำดื่ม,ผ้าเย็น ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ชั้นเก็บของอเนกประสงค์ เพื่อใช้สำหรับกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง