วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ขนาด 2x1.5 ซม. จำนวน 1 ป้าย ,ป้ายหล่อเทียนพรรษาโครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ขนาด3x2 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำพิธีหล่อ ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาด 3x1.3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวันและน้ำดื่ม,ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมเยาวชน เพชรยางหวาย ไม่ใส่ใจยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาด 3x1.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ,ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 3x1.4 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะรับ ? ส่ง ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชน เพชรยางหวาย ไม่ใส่ใจยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เรือนจำ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวัน 26 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและน้ำดื่ม,ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม,ค่าของสมนาคุณ ,วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชน เพชรยางหวาย ไม่ใส่ใจยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จำนวน 55 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง