วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำ ขนาด 3x1.3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างพาหนะรับ ส่ง ตามโครงการอบรมป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำ ณ สวนน้ำวิชิตชัย ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และดีเซล ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 25621 จำนวน 868.92 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางสีดา หาญอาสา ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางสมบุญ ค่ายใส ) หมู่ที่9 บ้านยางหวาย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางเกษร เบียดกลาง ) หมู่ที่8 บ้านโนนเขวา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางลินดา แดนชัยภูมิ ) หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นายสุวรรณชัย แกมจินดา) หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางสาวฐิติอร หาญละคร ) หมู่ที่5 บ้านโนนเขวา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง