วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างโครงการชุดลอกหนองมะกุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยทำการเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉินรถน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เก็บภาชนะเครื่องครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โทรทัศน์ 40 นิ้ว Smart TV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างออกแบบ และรับรองแบบ โครงการขุดลอกหนองมะกุด บ้านหนองมะกุด หมู่ที่ 7
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2562 ขนาด 1.4 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม 20 ลิตร เพื่อบริการประชาชนในสำนักงาน จำนวน 70 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง