วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ไมโครโฟนประชุมไร้สาย เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองสาธารณสุข จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม 20 ลิตร เพื่อบริการประชาชนในสำนักงาน จำนวน 70 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,ประมาณการราคาก่อสร้าง ,แผนพัฒนาท้องถิ่น ,รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรม จำนวน 48 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมาออกแบบ และรับรองแบบโครงการขุดลอกโนนหนองไร่
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ ขนาด กว้าง 8 x ยาว 32 x สูง 15 เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง