วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยปูการแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 685.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 172.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 568.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 2,1 บ้านยางหวาย (ซอยชนแดน) กว้าง 4.00 ม. ยาว 148.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 592.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกโนนหนองไร่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอขอรับ เงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง