วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยการลงดินลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งและบดอัด หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับเกรดถนนดินลูกรังภายในตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง