วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0028,479-610027 และเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0013 ,416-62-0026 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ,ตกแต่งสถานที่จัดงาน ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท ชุดสริปตรวจยาบ้า จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 ขนาด 1.5x0.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม,อาหารว่าง, น้ำดื่ม,ผ้าเย็น ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการวางท่อคอนกรีตรางระบายน้ำ และวางบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง