วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ขนาด 1.4 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำชุดแฟนซียุงลาย ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย ,ทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถไถเกรดฝังกลบขยะที่สาธารณะ สถานที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อม่านม้วน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม 20 ลิตร เพื่อบริการประชาชนในสำนักงาน จำนวน 105 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา ,อุปกรณ์กีฬา ,เวชภัณฑ์ ตามโครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ปาร์ริชั่นครึ่งกระจกลาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 5x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง