วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง เพื่อเสริมสร้างพลังท้องถิ่นร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง เพื่อเสริมสร้างพลังท้องถิ่นร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง เพื่อเสริมสร้างพลังท้องถิ่นร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 27-38 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร ?บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง เพื่อเสริมสร้างพลังท้องถิ่นร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว? แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ ขนาด 150x320 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 4.00x0.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อหมวก ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 62 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คระบบต่าง ๆ และเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง กค 1153 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำเอกสารให้ความรู้ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 จำนวน 114 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง