วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดมลพิษเป็นมิตรกับชุมชน ประจำปี 2563 ขนาด 1.4 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดมลพิษเป็นมิตรกับชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาวัสดุสำหรับการทำหวดนึ่งข้าวสำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า,วัสดุสำหรับการทำหวดหนึ่งข้าวขนาดทั่วไป,วัสดุสำหรับการทำฝาปิดหวดนึ่งข้าว ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขนาด 1.4 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว, เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ,เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0022 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) จำนวน 6 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา โดยวางท่อคอนกรีต ?0.30x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวมเป็น 12.00 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง