วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงเรียนบ้านท่าฉาง-สองพี่น้อง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.104-031 หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด ตำบลยางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 104-002 สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4- บ้านฝาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงเรียนบ้านท่าฉาง-สองพี่น้อง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 104-031 หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด ตำบลยางหวาย
18  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0023,479-59-0024,479-65-0038 จำนวน 3 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0024 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องน้ำ ประตูห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายลำห้วยระหัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง