วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการของกองสาธารณสุข จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดมลพิษเป็นมิตรกับชุมชน ประจำปี 2563 ขนาด 1.4 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดมลพิษเป็นมิตรกับชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง