วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาขุดลอกสระดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการขุดลอกหนองกกทุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองอ้อใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการของกองสาธารณสุข จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง