วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการขุดลอกกุดหวาย หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการขุดลอกเกาะแซงใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างเหมาคนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามโครงการเฝ้าระวังรณรงค์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์และวัสดุอื่น ๆที่จำเป็น ตามโครงการเฝ้าระวังรณรงค์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเฝ้าระวังรณรงค์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 476-53-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0029 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง