วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ห้องทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-58-0019 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ต้นไผ่เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านยางหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลยางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง