วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองกกทุ่ม บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำข้าวกล่อง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำข้าวกล่อง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 จำนวน 38 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
แผงกั้นจราจรและกรวยจราจร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญที่ 3/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิรทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง