วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 140 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 1.3 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,500 บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 12 x 24 นิ้ว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองกกทุ่ม บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง