วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0027 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 3.10 x 1.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 140 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 1.3 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,500 บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 12 x 24 นิ้ว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง