วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0011 และเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-58-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชุมสภาสมัยสมัญ และวิสามัญ ขนาด 1.4x3 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองสาธารณสุข จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
เหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1153 ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 จำนวน 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,635 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,570 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง