วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 476-53-0016 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค.1153 ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 จำนวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,530 บาท (แปดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้านและชุมชน ประจำปี 2563 ขนาด 3 x 1.3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้านและชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีและควบคุมโรคต่าง ๆ ในชุมชน ประจำปี 2563 ขนาด 3 x 1.3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีและควบคุมโรคต่าง ๆ ในชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง