วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บธ 9530 ชย จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-63-0032 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาด 300 x 400 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหารถเครื่องขยายเสียงดนตรีเคลื่อนที่ (รถแห่) ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาเครื่องปั่นไฟ,เวที,เครื่องขยายเสียง พร้อมประดับตกแต่งสถานที่ ,ค่าไฟพะเนียง,พลุ,โคมลอย,สายสะพาย,และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในพิธีเปิดงานตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงพร้อมโครงไม้ ประจำปี 2563 ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและพื้นที่อื่นตามความเหมาะสม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง