วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหารถเครื่องขยายเสียงดนตรีเคลื่อนที่ (รถแห่) ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาเครื่องปั่นไฟ,เวที,เครื่องขยายเสียง พร้อมประดับตกแต่งสถานที่ ,ค่าไฟพะเนียง,พลุ,โคมลอย,สายสะพาย,และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในพิธีเปิดงานตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงพร้อมโครงไม้ ประจำปี 2563 ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและพื้นที่อื่นตามความเหมาะสม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 9 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานสูบน้ำสถานีสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง