วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหาร ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 25 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ตามโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะแซงใหญ่ ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 (1 ธ.ค.63 - 31 ธ.ค. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คระบบต่าง ๆ รถยนต์ส่วนกลาง กค 1153 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถไถ ตามโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะแซงใหญ่ ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะแซงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขนาด 250 x 150 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถไถ โครงการขุดลอกเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะแซงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถเครนบรรทุกทุ่นแพลอยน้ำ ระยะทางจากอำเภอเมืองชัยภูมิ ถึงบ้านยางหวาย ตามโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะแซงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถเครนบรรทุกทุ่นแพลอยน้ำ ระยะทางจากอำเภอเมืองชัยภูมิ ถึง บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 (14 พ.ย.63 - 30 พ.ย.63 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง