วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาด 3 x 1. 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างเหมารถโฆษณาประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดหาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขนาด 4 x 2.9 เมตร จำนวน 4 ป้าย และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขนาด 240x 120 ซม. จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบบพกพา ขนาด 50 ml. ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,790 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อหน้ากากผ้า ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3,646 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อเทอโมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟาเรด ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0016 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กเพื่อประกาศข้อปฏิบัติในพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยตำบลยางหวาย ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง