วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรึต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 213.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,065.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3,9 บ้านยางหวาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,425.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด ,เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0020,420-62-0021 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 25 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.104-006 สายโรงเรียนบ้านยางหวาย-บ้านโนนสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.พ. 2564
จ้างออกแบบจ้างสำรวจออกแบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0016 และซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-58-0018 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0020 ,เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0008,416-50-0010 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.264 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง