วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาเกรดปรับแต่งถนนดินลูกรังภายในตำบลยางหวาย จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0008 , 420-60-0016 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่ม 20 ลิตร เพื่อบริการประชาชนในสำนักงาน จำนวน 120 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็ค และเปลี่ยนอุปกรณ์ แอร์ รถยนต์ส่วนกลาง กค 1153 ชย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างออกแบบจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 432.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง