วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 2 ชั่วโมง ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำชุดแฟนซียุงลาย ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดหาป้ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ขนาด 2.6 x 1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย, ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ขนาด 2.6 x 1.5 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย ,ทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองช่าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขฯองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง