วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ ตามโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล/แผนชุมชน ประจำปี 2564 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จำนวน 8 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อไฟแฟลชโซลาร์เซลล์ สำหรับติดกรวยจราจร (สีแดง) ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,3,4 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 2 ชั่วโมง ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำชุดแฟนซียุงลาย ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดหาป้ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ขนาด 2.6 x 1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย, ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ขนาด 2.6 x 1.5 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง