วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 35 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ขนาด 4x 2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-62-0030 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ ตามโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล/แผนชุมชน ประจำปี 2564 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จำนวน 8 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อไฟแฟลชโซลาร์เซลล์ สำหรับติดกรวยจราจร (สีแดง) ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,3,4 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง