วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่าง ในการต้อนรับคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ขนาด 1x 2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้โชว์กระจก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0026 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาคนพ่นละอองฝอย โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้ใส่เอกสารตู้กระจกแบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาคนพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง