วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๐๔-๑๒ สายบ้านนายวันทอง หมู่ที่ ๑ -บ้านนายเกียรติศักดิ์ หมู่ที่ ๙ บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำบ้านยางหวาย หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางสุข เงินประมวล ถึง บ้าน นางเก่ง พินิจนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำบ้านยางหวายหมู่ที่ 1 (สายบ้างนางรุ่งนภา ถึง บ้านนางอติพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายโครงการกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง