วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-63-0032 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู
23  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ขนาด 3 x 0.8 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างออกแบบสำรวจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.104-002 สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4- บ้านฝายหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อไซเปอร์ไลน์ 10% (ไซเพอร์เมทริน 10%w/v) ขนาด 1 ลิตร ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ลัมปี สกิน (Lumpy Skin) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง