วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 31 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าสระดอนกลาง โดยวางท่อ PVC 10 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง โดยการวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าศูนย์หนองมะกุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนองมะกุด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 31 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน 1/2564 (2 ส.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 26 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง