วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำลำห้วยยางหวาย โดยการวางท่อ PVC 10 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายสถานที่กักกัน(Local Quarantine) ขนาด 2.6 x 1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทชุดโต๊ะรับแขก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-50-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง