วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0028 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ ขนาด 400 x 200 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย และขนาด 850 x 420 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อหินลูกรัง จำนวน 2 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซต์ อบต.ยางหวาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน 1/2564 (1 ก.ย. 64 ถึง 29 ต.ค. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง