วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
เหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด
8  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่ม (20 ลิตร) จำนวน 120 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อผ้าม่าน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง