วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของ อบต.ยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการช่วยงานเอกสารงานด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2564 จำนวน 31 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งผนัง ขนาด 15,000 บีทียู ประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0008 และห้องประชุม อบต.ยางหวาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก) ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี หรือกำลังยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง