วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2564
ซื้อชุดแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และชุดป้องกันเชื้อ PPE ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0028,479-61-0027 และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0025 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0020 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ เพื่อจัดสร้างสะพาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
วัสดุ เพื่อจัดสร้างสะพาน
1  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ATK, ชุด PPE จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0013,416-56-0017 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดม่วง หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 691 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,455 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก