วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ขนาด 3 x 2.5 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml. และ แอลกอฮอล์ 75% ชนิดพ่นฆ่าเชื้อโรค ขนาด 500 ml. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่ม วัสดุอุปกณ์ต่างๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5) ชุดหมายเหตุการณ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 2/2564 (1 ธ.ค. 64 ถึง 31 ม.ค.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อหินลูกรัง จำนวน 26 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง