วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ ,เครื่องพิมพ์ Multifrnction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คระบบต่าง ๆ และเปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์ส่วนกลาง กค 1153 ชย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บธ 9530 ชย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่ที่ 6 บ้านสงแดง ดินถมพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,300 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ 104-005 จากสายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 1 ถึงสายบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 บ้านยางหวาย หมู่ที่ 1 ตำบลยางหวาย ฯลฯ โดยวิธีคัดเลือก
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายสวัสดีปีใหม่ตามโครงปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาด 4 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ขนาด 3 x 3.1 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง